Algemene voorwaarden

Bij workshops en opleidingen zijn de veiligheidsvoorschriften en annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Algemene (verkoop-)voorwaarden van Smederij Atelier Alkmaar te Alkmaar

 

Inhoud

Algemeen.

Artikel 1.  Aanduiding partijen.

Artikel 2.  Toepasselijkheid voorwaarden.

 

Goederen/Opdrachten.

Artikel 3.  Offertes en bevestigingen van overeenkomst.

Artikel 4.  Prijzen en betaling.

Artikel 5.  Levertijd.

Artikel 6.  Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Artikel 7.  Levering en risico-overgang.

Artikel 8.  Reclames & klachtenafhandeling.

Artikel 9.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11. Doorverkoop, boetebeding en controle.

Artikel 12. Aansprakelijkheid/garantie.

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen en verrekening.

Artikel 14. Verjaringstermijn.

Artikel 15. Geschillen.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden.

 

Workshops, Opleidingen en Presentaties.

Artikel 17. Algemeen.

Artikel 18. Betaling.

Artikel 19. Deelneming.

Artikel 20. Annulering en stopzetting.

 

Cadeaubonnen

Artikel 21. Algemeen

 

Algemeen

Artikel 1.
Aanduiding partijen

In deze voorwaarden wordt de Vennootschap Onder Firma Smederij Atelier Alkmaar handelend onder Smederij Atelier Alkmaar aangeduid als: Smederij Atelier Alkmaar. De andere partij wordt aangeduid als: Wederpartij.

Artikel 2.
Toepasselijkheid voorwaarden

 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle van Smederij Atelier Alkmaar afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de internetwinkel als ook op alle door Smederij Atelier Alkmaar gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de Wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken alsmede op adviezen, het verrichten van diensten alsook op betalingen aan Smederij Atelier Alkmaar. Afwijkende bedingen binden Smederij Atelier Alkmaar slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

2.2 Vertegenwoordigers van Smederij Atelier Alkmaar mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

2.3 De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Smederij Atelier Alkmaar, voor de uitvoering waarvan door Smederij Atelier Alkmaar derden dienen te worden betrokken.

2.4 Verwijzing van de Wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Smederij Atelier Alkmaar uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Smederij Atelier Alkmaar en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.7 Indien Smederij Atelier Alkmaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Smederij Atelier Alkmaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Goederen/Opdrachten

Artikel 3.
Offertes en bevestigingen van overeenkomst

 3.1 Smederij Atelier Alkmaar garandeert binnen de looptijd de prijzen zoals deze vermeld zijn in alle van Smederij Atelier Alkmaar afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de internetwinkel. Onder looptijd wordt maximaal 2 maanden verstaan en in elk geval de in de betreffende offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de internetwinkel genoemde termijn van geldigheid. Deze garantie geldt niet in geval van wijziging van het btw tarief. In dat geval is Smederij Atelier Alkmaar gerechtigd de prijzen aan te passen.
Zet en spelfouten voorbehouden.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Smederij Atelier Alkmaar niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.3 Door Smederij Atelier Alkmaar aan de Wederpartij en door de Wederpartij aan Smederij Atelier Alkmaar voor, bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, adviezen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in catalogi, folders, circulaires, advertenties of prijslijsten (eventueel op internetwinkel), hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien schriftelijk overeengekomen.

3.4 Alle rechten van de door of via Smederij Atelier Alkmaar tot stand gebrachte aanbiedingen, adviezen, berekeningen, modellen, artistieke of technische ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten bij Smederij Atelier Alkmaar.

3.5 Door Smederij Atelier Alkmaar verstrekte aanbiedingen, adviezen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema´s, ontwerpen en overige door of via Smederij Atelier Alkmaar tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van Smederij Atelier Alkmaar en mogen niet aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld dan wel op andere wijze gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Smederij Atelier Alkmaar. De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens, ontleend aan bescheiden als voornoemd, die hem in verband met de overeenkomst ter kennis zijn gekomen. Pagina 2/6

3.6 Bij levering van unica of bij levering van enkele stuk behoud Smederij Atelier Alkmaar zich het recht voor diverse levertermijnen te hanteren in overeenstemming met de Wederpartij. Zoals in artikel 5 van deze voorwaarden is opgenomen zijn levertijden nimmer te beschouwen als definitieve termijnen maar als een indicatie

3.7 Wederpartij heeft bij offertes ontstaan in direct contact met Smederij Atelier Alkmaar na ondertekening van de orderbevestiging 7 dagen bedenktijd. Het overmaken van een eerste betaling wordt beschouwd als definitief akkoord. Hierna is de opdracht niet annuleerbaar. (Tevens hierop van toepassing Art. 4.)

Artikel 4.
Prijzen en betaling

4.1 Bij bestellingen geplaatst via de internetwinkel van Smederij Atelier Alkmaar geschiedt betaling vooraf via PayPal internetbankieren (hierbij is ook de mogelijkheid om via creditcard en eigen bank te betalen) of IDeal internetbankieren. Bij overige (schriftelijke) overeenkomsten in direct contact met Smederij Atelier Alkmaar wordt met wederpartij vooraf overeengekomen en schriftelijk vastgelegd of het gehele bedrag vooruit voldaan, dan wel achteraf gefactureerd, dan wel per betaling in delen, middels betaling à contant, PayPal internetbankieren, of IDeal internetbankieren per eigen bankiermogelijkheid dan wel middels machtiging aan Smederij Atelier Alkmaar, wordt gefactureerd en voldaan.

4.2 Bij bestellingen (die per post worden bezorgd) via de internetwinkel van Smederij Atelier Alkmaar, worden altijd verzend –en administratiekosten gerekend welke vermeld worden bij invoeren van de bestelling. Bij overige (schriftelijke) overeenkomsten in direct contact met Smederij Atelier Alkmaar wordt bepaald, of de vracht- en orderkosten voor rekening van Smederij Atelier Alkmaar zijn, in dien verstande dat het vervoer van de goederen naar de plaats van lossing aan de verharde weg is gelegen of met volle vracht normaal door het gebezigde vervoermiddel is te bereiken. Wordt bepaald dat de vervoerskosten ten laste van de wederpartij vallen, welke bij bevestiging van de bestelling wordt vermeld, is Smederij Atelier Alkmaar gerechtigd de kosten van aangetekende zendingen, rembourszendingen, expreszendingen en dergelijke door te berekenen aan de Wederpartij. Bij zendingen buiten Nederland dienen export - en transportdocumenten en de kosten voor het invoeren van het betreffende product, per definitie en te allen tijde te worden verzorgd en voldaan door de wederpartij, ook wanneer de overeenkomst via de internetwinkel van Smederij Atelier Alkmaar tot stand is gekomen.

4.3 Door Smederij Atelier Alkmaar opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende tarieven, koersen van buitenlandse valuta, in - en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten, vracht - en expeditiekosten en andere dergelijke factoren.

4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Smederij Atelier Alkmaar zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.5 Indien na de datum van de aanbieding dan wel de totstandkoming van de overeen komst in - of uitvoerrechten, belastingen dan wel al dan niet daarmee gelijk te stellen heffingen die van overheidswege worden vastgesteld wijzigingen ondergaan, is Smederij Atelier Alkmaar gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

4.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Smederij Atelier Alkmaar gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven, nadat de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Smederij Atelier Alkmaar op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

4.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Smederij Atelier Alkmaar een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou Pagina 3/6 kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven/besproken prijzen ten aanzien van particulieren inclusief omzetbelasting en ten aanzien van ondernemingen, instellingen en overige bedrijven exclusief omzetbelasting. Bij de internetwinkel wordt een specificatie gegeven van het belastingpercentage en de prijs in –en exclusief btw.

4.9 Nalatigheid van de Wederpartij ter zake van het afnemen van zaken, laat de betalingsverplichting van de Wederpartij onverlet.

4.10 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Smederij Atelier Alkmaar gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Smederij Atelier Alkmaar daardoor direct of indirect ontstaan.

4.11 Indien door Smederij Atelier Alkmaar in gedeelten wordt geleverd, is Smederij Atelier Alkmaar bevoegd per deellevering te factureren en is Smederij Atelier Alkmaar niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

4.12 Smederij Atelier Alkmaar is gerechtigd zaken onder rembours te leveren.

4.13 Indien aan twee of meer Wederpartijen gezamenlijk wordt verkocht, is iedere Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.

4.14 Indien de Wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door Smederij Atelier Alkmaar geleden en te lijden schade.

4.15 Bij gebreke van tijdige betaling is de Wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, van 15% per jaar alsmede kosten van invordering, zowel gerechtelijk buitengerechtelijke incassokosten welke ten minste belopen 15% van de door Wederpartij verschuldigde bedragen met een minimum voorts van € 50,-.

4.16 Smederij Atelier Alkmaar heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 4.17 Smederij Atelier Alkmaar kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Smederij Atelier Alkmaar kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.18 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5.

Levertijd

5.1 Vermelde levertijden, zowel mondeling, schriftelijk of via de internetwinkel zijn slechts ter indicatie en kunnen derhalve niet worden opgevat als fatale termijnen. Unica en specifiek op maat gemaakte orders kunnen niet worden geannuleerd na 7 dagen werkdagen na bevestigingsdatum (zie hiervoor ook Art. 3.7.) . Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Smederij Atelier Alkmaar schriftelijk in gebreke te stellen. Smederij Atelier Alkmaar dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Bij de in voorraad zijnde artikelen (als aangeschaft in de internetwinkel) worden de bestelling binnen één week uitgeleverd. Het kan echter voorkomen dat er een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval wordt de Wederpartij daarover door Smederij Atelier Alkmaar binnen 1 maand geïnformeerd per e-mail en houdt Smederij Atelier Alkmaar de bestelling in portefeuille.

Voor workshops gelden de voorwaarden als gesteld in Art. 9.

5.2 Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan Smederij Atelier Alkmaar te haren keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.

5.3 Smederij Atelier Alkmaar heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4 Indien de termijn van 14 werkdagen na factuurdatum is verstreken en de Wederpartij blijft na sommatie van betaling in gebreke om af te nemen, dan kan Smederij Atelier Alkmaar te haren keuze hetzij leveren op een door Smederij Atelier Alkmaar te bepalen tijdstip, hetzij de overeen komst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeen komst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van Smederij Atelier Alkmaar op schadevergoeding.

5.5 Indien de Wederpartij een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel , jegens de Wederpartij door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is Smederij Atelier Alkmaar bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek onherroepelijk is beslist.

5.6 Indien Smederij Atelier Alkmaar gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Smederij Atelier Alkmaar ter beschikking heeft gesteld.

5.7 Reeds geleverde goederen waarvan de factuur door wederpartij nog niet is voldaan blijven eigendom van Smederij Atelier Alkmaar, totdat deze in volledigheid is voldaan.

Artikel 6.
Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

6.1 Indien Smederij Atelier Alkmaar door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Smederij Atelier Alkmaar na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Smederij Atelier Alkmaar bevoegd de uitvoering van de overeen komst voor de duur van de verhindering op te schorten.

6.2 Indien Smederij Atelier Alkmaar door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in 6.1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeen komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, ziekte, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in - en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring, hinder als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen en het geval dat Smederij Atelier Alkmaar door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.

6.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Smederij Atelier Alkmaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Smederij Atelier Alkmaar niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Smederij Atelier Alkmaar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Smederij Atelier Alkmaar haar verbintenis had moeten nakomen.

6.5 Indien Smederij Atelier Alkmaar ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smederij Atelier Alkmaar gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7.
Levering en risico-overgang

7.1 De Wederpartij draagt het risico van de door hem/haar bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd.

7.2 De zaken zijn aan de Wederpartij afgeleverd op het moment, waarop zij op het door de Wederpartij aangegeven, dan wel overeenkomstig het in de opdrachtovereenkomst vermeld adres zijn gedeponeerd, of zodra de zaken aldaar door de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.

7.3 Tenzij anders overeengekomen bepaalt Smederij Atelier Alkmaar de wijze van vervoer.

7.4 Indien Smederij Atelier Alkmaar (een deel van) de zaken zelf vervoert dan wel omdat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen - voor eigen rekening en risico laat vervoeren- zijn de bepalingen van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op deze overeenkomst van toepassing. (Tevens van toepassing Art.4 van deze voorwaarden.)

7.5 Schade ten gevolge van het niet aanleveren van exportdocumenten, komt voor rekening van de Wederpartij; eventueel moet de Wederpartij hiervoor Smederij Atelier Alkmaar vrijwaren.

7.6 De Wederpartij is verplicht het terstond na inontvangstneming te onderzoeken; ingeval de Wederpartij meent dat er sprake is van beschadiging, is de Wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief te doen maken, of in geval van levering voldaan door Smederij Atelier Alkmaar zelf, direct aan te geven en gezamenlijk op schrift te stellen wat de klachten zijn. De vrachtbrief (bij levering door derden)dient de Wederpartij onverwijld aan Smederij Atelier Alkmaar te verzenden en zich terstond met Smederij Atelier Alkmaar telefonisch in verbinding te stellen teneinde Smederij Atelier Alkmaar per ommegaande te informeren.

Artikel 8.
Reclames & klachtenafhandeling

8.1 De afgeleverde zaken besteld via de internetwinkel of anderzijds per post verzonden, dienen door de Wederpartij terstond na inontvangstneming in ieder geval gekeurd te worden op hoeveelheid, juiste kwaliteit en op de staat van de verpakking. (Tevens van toepassing op ontvangst van de nog gesloten verpakking is Art. 7.6)Indien de Wederpartij te dezer zake wenst te reclameren dient dat binnen de termijn van 7 werkdagen te geschieden onder de voorwaarde dat de goederen in goede staat, lees: ongebruikt en in originele verpakking worden geretourneerd. Ruilingen en/of retourzendingen na deze termijn van 7 werkdagen worden niet meer geaccepteerd. Opmerkingen/vragen en of klachten hiertoe kunnen door de Wederpartij in samenspraak met Smederij Atelier Alkmaar worden doorgenomen en opgelost. Pagina 5/6

8.2 Alvorens retour wordt gezonden moet eerst Smederij Atelier Alkmaar door de Wederpartij op de hoogte worden gesteld. Nadat de Wederpartij Smederij Atelier Alkmaar op de hoogte heeft gesteld van de retourzending, wordt een uniek retournummer afgegeven welke duidelijk vermeld moet worden op de buitenzijde van de verpakking van het retour te zenden product. Alleen indien het retournummer zoals door Smederij Atelier Alkmaar is afgegeven is vermeld op de retourzending, wordt de creditnota afgegeven. Indien Smederij Atelier Alkmaar de retourzending accepteert, zal zij een creditnota toezenden of een vervangend product. Eventuele restitutie zal binnen 30 dagen plaatsvinden.

8.3 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de door Smederij Atelier Alkmaar gedane of niet gedane leveringen of Smederij Atelier Alkmaar facturen, moeten onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht schriftelijk bij Smederij Atelier Alkmaar worden ingediend per ommegaande nadat de zaken aan de Wederpartij zijn afgeleverd dan wel de factuur is verzonden. Na 7 werkdagen is reclameren niet mogelijk.

8.4 De Wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen Smederij Atelier Alkmaar noodzakelijk acht om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen de inspectie van leveringen, door of vanwege Smederij Atelier Alkmaar.

8.5 Goederen uniek en in opdracht vervaardigd (zgn. unica) kunnen niet worden gereclameerd, bij klachten over toegezonden unica dient men direct contact te zoeken via telefoon of e-mail met Smederij Atelier Alkmaar, om Smederij Atelier Alkmaar binnen redelijkheid en binnen de geest van deze voorwaarden een passende oplossing te kunnen laten bieden. Op maat gezaagde/gesneden artikelen in de webshop (zoals staal, leer etc.) valt onder deze categorie unica.

8.6 Zaken kunnen alleen door de Wederpartij worden teruggestuurd binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst, met klachten schriftelijk uiteengezet en met uniek retournummer (te verkrijgen via telefonisch en/of e-mail contact direct met Smederij Atelier Alkmaar)op buitenzijde van verpakking. Goederen moeten onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking retour worden aangeleverd. Wanneer aan éen van deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de retourzending niet geaccepteerd, en blijft de betalingsverplichting van kracht. Artikel

Artikel 9.
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

9.1 Smederij Atelier Alkmaar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Smederij Atelier Alkmaar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Smederij Atelier Alkmaar kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Smederij Atelier Alkmaar kan worden gevergd.

 9.2 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Smederij Atelier Alkmaar gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan met een minimum van 1/3 van de factuurwaarde.

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Smederij Atelier Alkmaar op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Smederij Atelier Alkmaar de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4 Indien Smederij Atelier Alkmaar op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

 9.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Smederij Atelier Alkmaar, zal Smederij Atelier Alkmaar in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Kosten voor overdracht worden aan de Wederpartij in rekening gebracht, tenzij het tussentijds eindigen aan Smederij Atelier Alkmaar is toe te rekenen. Smederij Atelier Alkmaar zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is Pagina 6/6 gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Smederij Atelier Alkmaar genoemde termijn te voldoen, tenzij Smederij Atelier Alkmaar anders aangeeft.

9.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Smederij Atelier Alkmaar vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Smederij Atelier Alkmaar op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.7 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Zolang de Wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering van Smederij Atelier Alkmaar met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding (inclusief rente) van Smederij Atelier Alkmaar wegens toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Smederij Atelier Alkmaar zich de eigendom van alle geleverde zaken voor.

10.2 Smederij Atelier Alkmaar behoudt zich de eigendom van deze zaken eveneens voor, voor hetgeen de Wederpartij aan Smederij Atelier Alkmaar verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke Smederij Atelier Alkmaar zaken of diensten heeft geleverd of zal leveren of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de Wederpartij voor de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

10.3 De eigendom gaat over op de Wederpartij zodra de Wederpartij aan haar verplichtingen als bedoeld in 10.1 en 10.2 jegens Smederij Atelier Alkmaar heeft voldaan.

10.4 Voor toepassing van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de Wederpartij jegens Smederij Atelier Alkmaar, in de eerste plaats toegerekend op de door Smederij Atelier Alkmaar aan te wijzen verbintenis, waarvoor het in 10.1 en 10.2 genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege Smederij Atelier Alkmaar aan de Wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij Smederij Atelier Alkmaar schriftelijk anders bepaalt. 10.5 Zolang de eigendom van de door Smederij Atelier Alkmaar geleverde zaken nog niet op de Wederpartij is overgegaan, is de Wederpartij verplicht de zaken, die eigendom zijn van Smederij Atelier Alkmaar, naar behoren tegen brand, ontploffings -en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren. De Wederpartij is verplicht Smederij Atelier Alkmaar de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie op eerste verzoek ter inzage te verstrekken. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Smederij Atelier Alkmaar gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Smederij Atelier Alkmaar bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. De Wederpartij is tevens verplicht het in beheer gegevene naar eer en geweten (en/of volgens instructie) te behandelen.

10.6 Voor het geval Smederij Atelier Alkmaar zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Smederij Atelier Alkmaar en door Smederij Atelier Alkmaar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen Pagina 7/6 van Smederij Atelier Alkmaar zich bevinden en die zaken (indien gewenst) terug te nemen.

10.7 De Wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De Wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan Smederij Atelier Alkmaar te bevestigen.

10.8 Voor zover de afgeleverde zaken ingevolge het voorgaande eigendom zijn geworden van de Wederpartij en Smederij Atelier Alkmaar vorderingen heeft op de Wederpartij, behoudt Smederij Atelier Alkmaar zich een pandrecht voor tot zekerheid voor de voldoening van haar vorderingen.

Artikel 11.
Doorverkoop, boetebeding en controle

11.1 Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de Wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet, en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

11.2 De Wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van Smederij Atelier Alkmaar een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag. Het een en ander laat onverlet het recht van Smederij Atelier Alkmaar op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

11.3 Smederij Atelier Alkmaar is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de Wederpartij teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in artikel 11.1 bepaalde.

Artikel 12. Aansprakelijkheid/garantie

12.1 De door Smederij Atelier Alkmaar te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die (er) daaraan gesteld worden. Smederij Atelier Alkmaar kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

12.2 De in lid 12.1 van dit artikel genoemde garantie geldt op producten vervaardigd in eigen smederij voor een periode van maximaal 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit (als bij verbruiksgoederen)of partijen anders zijn overeengekomen. Deze garantietermijn is van toepassing op producten die een minimale waarde vertegenwoordigen van €100,-. Op producten die een waarde vertegenwoordigen onder dit minimum bedrag, houdt Smederij Atelier Alkmaar een wettelijk bepaalde garantietermijn aan van zes maanden. Indien de door Smederij Atelier Alkmaar verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 12.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Smederij Atelier Alkmaar, de Wederpartij en/of derden aan het betreffende product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet uitdrukkelijk bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Smederij Atelier Alkmaar geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

12.4 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen direct en in elk geval binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan Smederij Atelier Alkmaar te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Smederij Atelier Alkmaar in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Smederij Atelier Alkmaar in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. (Tevens van toepassing Art. 7&8 van deze voorwaarden.)

12.5 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

12.6 Indien van een gebrek later dan binnen de termijn dan 7 dagen melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit (zie Art. 12.2).

12.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Smederij Atelier Alkmaar de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Smederij Atelier Alkmaar, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Smederij Atelier Alkmaar te retourneren en de eigendom daarover aan Smederij Atelier Alkmaar te verschaffen, tenzij Smederij Atelier Alkmaar anders aangeeft.

 12.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Smederij Atelier Alkmaar daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

12.9 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van Smederij Atelier Alkmaar, is Smederij Atelier Alkmaar niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan.

12.10 Smederij Atelier Alkmaar is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, geleden door de weder partij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.

12.11 Smederij Atelier Alkmaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 12.12 Indien de Wederpartij Smederij Atelier Alkmaar aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht Smederij Atelier Alkmaar eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, het een en ander in verhouding tot de aard van het product. Ieder door of via Smederij Atelier Alkmaar gegeven advies met betrekking tot opslag, vervoer, gebruik of toepassing van de door Smederij Atelier Alkmaar geleverde zaken is geheel vrijblijvend. Smederij Atelier Alkmaar is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, die direct dan wel indirect het gevolg is van het opvolgen van een dergelijk advies.

12.13 De Wederpartij is gehouden Smederij Atelier Alkmaar te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle jegens Smederij Atelier Alkmaar gerichte aanspraken (waaronder die tot schadevergoeding) welke derden ten laste van Smederij Atelier Alkmaar mochten maken, indien die aanspraken van derden zijn gebaseerd op (beweerde) schending van intellectuele of industriële eigendom door gebruik, op welke wijze ook, van tekeningen, gegevens, materialen, monsters, modellen of onder delen, dan wel door toepassing van werkwijze of aanwijzingen, alles in de ruimste zin des woords, welke door Smederij Atelier Alkmaar door of vanwege de Wederpartij ter levering der zaken zijn verstrekt of voorgeschreven.

12.14 In alle gevallen waarin Smederij Atelier Alkmaar een beroep op de in het voorgaande bepaalde toekomt kunnen de eventueel aangesproken hulppersonen van Smederij Atelier Alkmaar daarop eveneens een beroep doen, al was dit door de betrokken hulppersonen bedongen.

Artikel 13.
Overdracht van rechten en verplichtingen en verrekening

13.1 Het is de Wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op Smederij Atelier Alkmaar te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smederij Atelier Alkmaar.

13.2 De Wederpartij vrijwaart Smederij Atelier Alkmaar voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst Pagina 9/6 schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Smederij Atelier Alkmaar toerekenbaar is.

13.3 Indien Smederij Atelier Alkmaar uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Smederij Atelier Alkmaar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Smederij Atelier Alkmaar, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Smederij Atelier Alkmaar en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 14.
Verjaringstermijn

14.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Smederij Atelier Alkmaar en de door Smederij Atelier Alkmaar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

14.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Smederij Atelier Alkmaar van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 15.
Geschillen

15.1 Op alle met Smederij Atelier Alkmaar gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.3 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die, ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar in Noord-Holland onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoir of executoriale maatregelen.

Artikel 16.
Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Smederij Atelier Alkmaar.

16.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Opgesteld te Alkmaar april 2020.

 

Workshops, Opleidingen en Presentaties

Artikel 17.
Algemeen

17.1 Op alle workshop(s), presentatie(s) en/of opleiding(en) zijn bepaling zoals opgenomen in art. 1 t/m 16 van kracht.

Artikel 18.
Betaling

18.1 Workshops besteld via de internetwinkel (op voorhand georganiseerd door Smederij Atelier Alkmaar) worden direct na betaling als bevestigd beschouwd.

18.2 Offertes afgegeven, betreffende workshops die op verzoek worden georganiseerd worden pas als bevestigd beschouwd na volledige betaling van in de, door Smederij Atelier Alkmaar, verstrekte offerte aan wederpartij.

Artikel 19.
Deelneming

19.1 Deelneming en bezoek aan workshop(s), presentatie(s) en/of opleiding(en) van Smederij Atelier Alkmaar, is/zijn volledig op eigen risico van de Wederpartij. Inclusief verlies of diefstal van meegebrachte goederen. Smederij Atelier Alkmaar en haar vertegenwoordigers garanderen uiterste inzet in veilig en verantwoord handelen. Dit is te herleiden aan het feit dat de veiligheidsvoorschriften altijd van toepassing zijn bij het deelnemen aan de workshops/opleidingsdagen en bij presentaties. 

19.2 Deelneming en bezoek aan workshop(s), presentatie(s) en/of opleiding(en) van Smederij Atelier Alkmaar dient de wederpartij te allen tijde de instructies en aanwijzingen van de medewerkers van Smederij Atelier Alkmaar op te volgen.

19.3 Smederij Atelier Alkmaar behoud zich het recht voor om een ieder die aanwijzingen of instructies niet volgt, verstorend gedrag vertoont of zich op een andere wijze gedraagt waardoor de veiligheid van zichzelf of anderen en/of de voortgang van de workshop(s), presentatie(s) en/of opleiding in gevaar komt, deze persoon te verwijderen of de toegang te ontzeggen. Medewerkers van Smederij Atelier Alkmaar zijn hierin de beoordelende factor. Bij verwijdering of ontzegging van de toegang tot workshop(s), presentatie(s) en/of opleiding zal geen restitutie van het reeds betaalde plaats vinden.

19.4 Het met welke reden dan ook niet verschijnen op een workshop, presentatie of opleidingsdag, geeft op geen enkele wijze recht op restitutie van leergelden of vervangende lesdagen. 

Artikel 20.
Annulering en stopzetting

20.1 Op al onze workshops, presentaties en/of opleidingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

20.2 Bij bevestiging van inschrijving voor de workshop(s), presentatie(s) en/of opleiding is deze niet meer annuleerbaar gedurende het traject. Bij tussentijds beëindigen van de workshop(s), presentatie(s) en/of opleiding zal er geen restitutie van het reeds betaalde plaats vinden en/of ontslaat de wederpartij niet tot volledige betaling van de workshop(s), presentatie(s) en/of opleiding.

Cadeaubonnen

Artikel 21.
Algemeen

21.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Smederij Atelier Alkmaar uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”).

21.2 Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. Smederij Atelier Alkmaar behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

21.3 Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u in het veld 'Kortingscode' de exacte code in.

21.4 De cadeaubonnen hebben een onbeperkte levensduur.

21.5 Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

21.6 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.


21.7 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL, PapPal of bankoverschrijving.

21.8 Cadeaubonnen zijn éénmalig geldig.
Indien de waarde van de cadeaubon de waarde van de bestelde goederen en/of diensten overstijgt zal er geen geld worden terug betaald. Ook zal de overwaarde van de cadeaubon op dat moment komen te vervallen.

21.9 In geval van restitutie ontvangt u een cadeaubon met eenzelfde waarde als u heeft gebruikt om uw bestelling af te rekenen.

21.10 Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

21.11 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

21.12 Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bij gebruik van de Cadeaubonnen, aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

21.13 Voor vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen neem contact op via [email protected].

 

Als lid van de Koninklijke Nederlandse Metaalunie zijn tevens de Metaalunievoorwaarden van toepassing waar onze eigen voorwaarden niet toereikend blijken te zijn.